แผนกบริการพิเศษ

 

เงื่อนไขการนำรถมาใช้บริการโดยการเปิดเครดิต

เงื่อนไขการนำรถมาใช้บริการโดยเปิดเครดิต

1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอใช้บริการระบบเปิดเครดิต
1.2 เป็นบุคคลหรือบริษัทฯที่มีรถยนต์ไม่ต่ำกว่า 5 คันในครอบครองที่ประสงค์จะนำรถเข้ารับบริการหรือหากมีจำนวน น้อยกว่านั้นทางบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
2.2 กรอกแบบฟอร์มคำขอนำรถเข้าใช้บริการโดยระบุรายละเอียดดังนี้

  • รายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ที่จะนำเข้ารับบริการ เช่น จำนวนคัน หมายเลขทะเบียนฯลฯ
  • วงเงินที่อนุมัติให้ดำเนินการซ่อมทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ เช่น ไม่เกินวงเงิน 3,000 บาท
  • รายชื่อบุคคลที่มีอำนาจในการอนุมัติสั่งซ่อม พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ
  • (กรณีที่เป็นบริษัทต้องมีตราประทับของบริษัท)
  • หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ ที่ทางศูนย์บริการสามารถติดต่อได้ทันที ในกรณีเกิดปัญหาเร่งด่วนเกี่ยวกับ
    รถยนต์ที่นำเข้ารับบริการหรือการขอรับชำระเงิน

2 ระเบียบการนำรถเข้ารับบริการ
2.1 ทุกครั้งที่มีความประสงค์จะนำรถเข้ารับบริการควรติดต่อให้ทางศูนย์บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้เพื่อการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว โดยมิต้องรอคิวในกรณีที่มีรถเข้ารับบริการอยู่ก่อนมากแล้ว ในวันที่ก่อนนำรถเข้ารับบริการ
2.2 ต้องมีใบสั่งซ่อมมาพร้อมกับบุคคลที่นำรถเข้ามารับบริการทุกครั้ง โดยใบสั่งซ่อมดังกล่าวต้องมีรายละเอียดดังนี้

  • มีลายเซ็นผู้มีสิทธิ์อนุมัติการสั่งซ่อม ตามลายมือชื่อมีระบุไว้ในหนังสือแจ้งการขอใช้บริการ
  • ระบุหมายเลขทะเบียนของรถที่นำเข้ามารับบริการในวันนั้น
  • ระบุรายการสั่งซ่อมของรถที่จะนำเข้ารับบริการ

หมายเหตุ
กรณีที่ศูนย์บริการฯตรวจพบข้อบกพร่องของรถยนต์ที่นำเข้ามารับบริการนอกเหนือจากรายการที่สั่งซ่อมหรือมีความจำเป็นต้องทำการซ่อมรถดังกล่าวในวงเงินมากกว่าที่อนุมัติตามหนังสือแจ้งการขอรับบริการ ทางศูนย์บริการจะติดต่อไปยังผู้มีอำนาจก่อนที่จะดำเนินการซ่อมทุกครั้งโดยแจ้งรายละเอียดในใบเสนอราคาซ่อม

3 การชำระเงิน

การวางบิลทุกครั้งที่นำรถเข้ารับบริการเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์บริการจะออกอินวอยซ์การซ่อมซึ่งจะระบุหมายเลขทะเบียนรถวันที่นำรถเข้ารับบริการรายการตรวจซ่อมและจำนวนเงินที่เรียกเก็บ โดยให้ผู้ที่นำรถเข้ามารับบริการเซ็นชื่อรับทราบทุกครั้งและถืออินวอยซ์ฉบับดังกล่าวกลับไปยังบริษัทฯ บริษัทฯจะรวบรวมอินวอยซ์การซ่อมของที่เข้าซ่อมเพื่อทำใบแจ้งหนี้และวางบิลเก็บเช็คต่อไป

การเรียกเก็บเงินทางบริษัทฯจะนำใบเสร็จรับเงินไปขอรับชำระค่าบริการเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการให้เครดิตจะโทรศัพท์แจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีที่ท่านประสงค์จะนำมาชำระเอง

4 เอกสารลูกค้าขอใช้บริการระบบเครดิตที่ต้องแนบมากับคำขอใช้บริการ

4.1 สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทฯ พร้อมประทับตราบริษัทฯและกรรมการเซ็นต์รับรอง
4.2 สำเนาภ.พ 20 หนังสือจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม
4.3 สำเนาบัตรประชาชนกรรมการพร้อมประทับตราบริษัทฯและกรรมการเซ็นต์รับรอง
4.4 สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจในการสั่งซ่อมพร้อมเซ็นต์รับรอง
4.5 แผนที่ตั้งของบริษัทฯพร้อมเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อวางบิล

 

    แนะนำบริการพิเศษ
Mahachai Formula Your Car Carecount web traffic
จำนวนผู้เข้าชม
 
      ขอขอบคุณผู้สนับสนุน :